Algemene voorwaarden

Machinetrack is een webplatform waar geregistreerde gebruikers (hierna te noemen “de Adverteerders”) de mogelijkheid hebben advertenties tot verkoop van hun machines te plaatsen.

Ten aanzien van deze dienstverlening op www.machinetrack.nl, of andere domeinnaamextensies (hierna te noemen “de Website”) heeft Machinetrack slechts een faciliterende rol. De Website biedt geen (technische) faciliteit om daadwerkelijk overeenkomsten te sluiten.

Op het gebruik van de Website en het plaatsen van advertenties zijn deze algemene voorwaarden te allen tijde van toepassing. Lees de onderstaande algemene voorwaarden dan ook aandachtig door.

Artikel 1. Definities

 1. Adverteerder: de natuurlijke of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, welke Advertenties kan plaatsen op de Website.
 2. Advertentie: het bericht op de website waarin de Adverteerder een product (machine) aanbiedt.
 3. Licentie: het gebruiksrecht op de Materialen dat Adverteerder aan Machinetrack wordt toegekend.
 4. Machinetrack: het bedrijf Machinetrack, gevestigd te Zeeland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51549301. Machinetrack stelt de Website aan Adverteerder beschikbaar.
 5. Materiaal of Materialen: het door Adverteerder aan Machinetrack aangeleverde materiaal, waaronder begrepen kan worden, afbeeldingen, videomateriaal, tekst, audio of enige andere inhoud.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Machinetrack en Adverteerder doordat Adverteerder het aanmeldformulier verstuurt via de Website, of door het invullen en ondertekenen van het papieren aanmeldformulier, en waarbij hij akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
 7. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
 8. Website: www.machinetrack.nl, of andere domeinnaamextensies.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Machinetrack en Adverteerder.
 2. Eventuele door Adverteerder aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de Overeenkomst.

Artikel 3. Totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst

 1. Adverteerder gaat de Overeenkomst aan met Machinetrack door zich aan te melden via het aanmeldformulier op de Website waarbij hij/zij akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, of door het invullen en ondertekenen van het papieren aanmeldformulier waarbij de Algemene Voorwaarden door Machinetrack aan Adverteerder ter hand worden gesteld.
 2. Machinetrack heeft het recht, zonder opgaaf van reden, Adverteerder, zowel voor, tijdens of na registratie te weigeren.
 3. Tijdens registratie kiest Adverteerder een gebruikersnaam en een wachtwoord – de inloggegevens – waarmee Adverteerder toegang heeft tot zijn account. Machinetrack geeft Adverteerder door gebruik te maken van zijn inloggegevens de mogelijkheid Advertenties te plaatsen gedurende de looptijd van de Overeenkomst.
 4. Indien webhosting is overeengekomen is het voor Adverteerder mogelijk door gebruik te maken van zijn inloggegevens zijn website en de inhoud daarvan – niet technisch – te beheren. Adverteerder is zelf verantwoordelijk voor de op deze wijze door hem geplaatste content.
 5. Adverteerder dient zijn gebruikersnaam en het daarbij behorende wachtwoord strikt geheim te houden. Machinetrack is niet verantwoordelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag ervan uitgaan dat een Adverteerder die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Adverteerder is. Alles wat onder de gebruikersnaam van Adverteerder gebeurt, gebeurt onder verantwoordelijkheid en risico van Adverteerder.
 6. Adverteerder dient Machinetrack op de hoogte te stellen wanneer Adverteerder een vermoeden heeft dat het wachtwoord in handen van onbevoegden is gekomen. Machinetrack heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

Artikel 4. Plaatsing Advertenties op Website

 1. Na registratie is het Adverteerder met inachtneming van deze algemene voorwaarden toegestaan Advertentie(s) op de Website te plaatsen.
 2. Indien Adverteerder meerdere Advertenties wenst te plaatsen op de Website – het maximum aantal Advertenties wat tegelijkertijd actief mag staan wordt aan klant gecommuniceerd op de Website - dient Adverteerder zijn account te upgraden naar één van de betaalde accounts zoals is weergegeven op de Website.
 3. Indien er geen webhosting is overeengekomen stelt Machinetrack Adverteerder, indien Machinetrack en Adverteerder dit zijn overeengekomen, een code ter beschikking waarmee de op de Website door Adverteerder geplaatste Advertenties tevens op de website van Adverteerder getoond zullen worden. Adverteerder is zelf verantwoordelijk voor de plaatsing van deze code op zijn website. Machinetrack staat nimmer in voor een correcte werking van de code.
 4. Adverteerder geeft Machinetrack hierbij de toestemming de op de website van Adverteerder staande Advertenties tevens op de Website te tonen door deze een op een over te nemen. Adverteerder vrijwaart Machinetrack voor eventuele aanspraken van derden welke hiervan het gevolg kunnen zijn.
 5. De wijze van inrichting en presentatie van de geplaatste Advertenties is ter uitsluitende bepaling van Machinetrack.

Artikel 5. Spelregels tijdens het gebruik van de Website en het plaatsten van Advertenties

 1. Adverteerder dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Website en andere informatie daarop en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen verwacht mag worden van een zorgvuldig Adverteerder. Daaronder wordt in ieder geval begrepen dat Adverteerder:
  • het product volledig in overeenstemming met de waarheid aanbiedt;
  • alle op de Website weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht zal nemen;
  • geen handelingen zal verrichten of Advertenties zal plaatsen die in strijd zijn met wet- en regelgeving, de goede zeden, de openbare orde en/of de rechten van derden;
  • geen Advertenties zal plaatsen die seksueel georiënteerd of pornografisch, bedreigend, beledigend en/of discriminerend zijn;
  • geen Advertenties zal plaatsen die de persoonlijke levenssfeer van anderen schenden;
  • geen Advertenties of informatie van Machinetrack of andere Adverteerders zal wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;
  • geen handelingen zal verrichten die overlast veroorzaken voor andere Adverteerders.
 2. Adverteerder is zelf verantwoordelijk voor de Advertenties die hij/zij op de Website plaatst. Indien de inhoud van zijn/haar Advertentie(s) onrechtmatig is, kan Adverteerder daar zelf voor aansprakelijk worden gehouden. Machinetrack kan niet garanderen dat de inhoud van Advertenties van Adverteerders op de Website rechtmatig en/of juist is.
 3. Adverteerder erkent dat Machinetrack niet verplicht is om uit eigen beweging Advertenties van Adverteerders op wat voor wijze dan ook te controleren of te bewerken, noch voor plaatsing van het Advertentie, noch daarna.
 4. Indien Machinetrack tot het inzicht komt dat bepaalde Advertenties op de Website niet aan deze algemene voorwaarden voldoen, is zij bevoegd deze Advertenties naar eigen goeddunken te verwijderen dan wel aan te passen.
 5. Machinetrack is bevoegd om aanpassingen te verrichten aan Advertenties op de Website om de algehele kwaliteit en/of leesbaarheid van de Website te vergroten. Daarbij zal Machinetrack de algehele indruk en/of strekking van de Advertenties niet of zo min mogelijk aantasten.
 6. Eenieder kan Machinetrack in kennis stellen van gedragingen of Advertenties van Adverteerders die jegens hem onrechtmatig zijn. Zie hiervoor artikel 8.

Artikel 6. Hosting en aanverwante diensten

 1. Indien Adverteerder en Machinetrack zijn overeengekomen dat de door Machinetrack geleverde dienst tevens strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Adverteerder aangeleverd Materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Adverteerder onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van Materiaal via de servers van Machinetrack in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen Materiaal dat
  • smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is,
  • erotisch of pornografisch is, tenzij expliciet toegestaan in de offerte,
  • inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht,
  • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie,
  • hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Adverteerder weet of moet weten dat die verwijst naar Materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden,
  • ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of
  • kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
 3. Adverteerder onthoudt zich ervan overige Adverteerders of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Adverteerder verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Adverteerder weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Machinetrack, overige Adverteerders of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Machinetrack zal Adverteerder op de hoogte stellen van eventuele maatregelen. Adverteerder is aansprakelijk voor de schade die hierdoor bij derden ontstaat.
 4. Adverteerder zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 5. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Adverteerder.
 6. Machinetrack zal geen kennisnemen van gegevens die Adverteerder opslaat en/of verspreidt via de systemen van Machinetrack, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Machinetrack daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Machinetrack zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
 7. Machinetrack kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte en dataverkeer (de datalimiet) die Adverteerder mag gebruiken in het kader van de door Machinetrack geleverde diensten.

Artikel 7. Beheer website Adverteerder

 1. Indien Adverteerder en Machinetrack zijn overeengekomen dat de door Machinetrack geleverde dienst tevens strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Adverteerder aangeleverd Materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e-maildiensten, houdt dit tevens in dat Machintrack verantwoordelijk is voor het (technisch) beheer van de website van Adverteerder.
 2. Het (technisch) beheer omvat onder andere, maar is niet beperkt tot, het uitvoeren van updates van de website en het doorvoeren van aanpassingen, van welke aard dan ook, op de website van Adverteerder.
 3. Machinetrack heeft het volledige beheer over de website van Adverteerder en zal Adverteerder derhalve geen inloggegevens voor de beheertool verstrekken.
 4. Adverteerder kan door gebruik te maken van zijn inloggegevens van de Website zelfstandig teksten en Advertenties op zijn website plaatsen.
 5. Indien dit noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van het beheer zal Adverteerder Machinetrack een gebruiksrecht verlenen op de programmatuur van de website. Adverteerder verklaart door het aangaan van de Overeenkomst tevens hiertoe bevoegd te zijn en vrijwaart Machinetrack voor alle aanspraken van derden.
 6. Machinetrack zal zich inspannen om van tijd tot tijd de website van Adverteerder aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de website wezenlijk kunnen veranderen zal Machinetrack daar vooraf overleg over voeren met Adverteerder.
 7. Machinetrack zal zich inspannen om de website up-to-date te houden. Machinetrack is daarbij echter in veel gevallen afhankelijk van haar leverancier(s) en derden. Machinetrack is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de website niet ten goede komt.
 8. Machinetrack zal zich inspannen om door Adverteerder verzochte veranderingen en nieuwe functionaliteit toe te voegen aan de website. Machinetrack is steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de website kan belemmeren. Door Machinetrack uitgevoerde veranderingen worden binnen 14 dagen na oplevering als aanvaard beschouwd.

Artikel 8. Klachtenprocedure

 1. Machinetrack hanteert als tussenpersoon een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun oordeel sprake is van een strijd met artikel 5.1 en/of 7.2 van deze voorwaarden. Als een klacht naar het oordeel van Machinetrack gerechtvaardigd is, is Machinetrack gerechtigd het Materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Machinetrack in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van de klant te verstrekken aan de klager of aan de bevoegde instanties. Machinetrack zal Adverteerder informeren over het verloop van deze procedure.
 2. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Machinetrack gerechtigd hiervan aangifte te doen. Machinetrack kan hierbij alle relevante informatie over Adverteerder en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Machinetrack verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 3. Bij herhaaldelijke klachten over de door Adverteerder aangeboden informatie is Machinetrack gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.
 4. Adverteerder vrijwaart Machinetrack van alle juridische claims met betrekking tot de door Adverteerder opgeslagen gegevens, informatie, website(s) en dergelijke. Machinetrack is tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Adverteerder lijdt door een ingrijpen van Machinetrack in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.

Artikel 9 Domeinnaamregistratie

 1. Indien de dienst (mede) ertoe strekt dat Machinetrack voor Adverteerder zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Machinetrack vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 3. Adverteerder kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Machinetrack, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 4. Adverteerder vrijwaart en houdt Machinetrack schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Adverteerder.
 5. Machinetrack is niet aansprakelijk voor het verliezen door Adverteerder van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Machinetrack.
 6. Indien Machinetrack een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Adverteerder, zal Machinetrack medewerking verlenen aan verzoeken van Adverteerder tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
 7. Adverteerder dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. In het bijzonder zal Machinetrack Adverteerder laten instemmen met de toepasselijke algemene voorwaarden van de registrerende instanties.
 8. Machinetrack heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Adverteerder aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Adverteerder in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Adverteerder is Machinetrack gerechtigd de Domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 10. Onderhoud en storingen

 1. Machinetrack zal zich inspannen om de bovengenoemde diensten zonder onderbrekingen te leveren, maar biedt uitdrukkelijk geen garanties ten aanzien van de continue beschikbaarheid.
 2. Machinetrack behoudt zich het recht voor de diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Machinetrack zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Adverteerder tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling. Machinetrack zal wegens zodanige buitengebruikstelling nimmer tot enige schade(vergoeding) jegens Adverteerder gehouden zijn.
 3. Machinetrack heeft het recht de diensten en de de Website van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Machinetrack hoeft Adverteerder daarvan niet op de hoogte stellen. Omdat de Website aan meerdere Adverteerders beschikbaar wordt gesteld, is het niet mogelijk om alleen voor Adverteerder van een bepaalde aanpassing af te zien. Machinetrack is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van de Website.
 4. Machinetrack zal zich inspannen om in het geval van het niet beschikbaar zijn van de Website door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Adverteerder te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 11. Prijzen / Vergoeding

 1. Om van bepaalde extra functionaliteiten, zoals vermeld op de Website, gebruik te kunnen maken is een vergoeding vereist.
 2. Alle prijzen vermeld op de Website en in de communicatie van Machinetrack zijn, indien niet anders vermeld, weergegeven exclusief 19% BTW.
 3. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke type- en rekenfouten. Voor de gevolgen van type- en rekenfouten wordt door Machinetrack geen aansprakelijkheid aanvaard.
 4. De betalingsverplichting van Adverteerder gaat op het moment dat de proefperiode is afgelopen en Adverteerder de Overeenkomst niet heeft opgezegd.
 5. Machinetrack zal voor het door Adverteerder verschuldigde bedrag, indien niet anders overeengekomen, vooraf een factuur sturen aan Adverteerder. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. Adverteerder gaat akkoord met elektronische facturatie door Machinetrack.
 6. Indien Adverteerder niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Machinetrack.
 7. Bij een niet tijdige betaling is Adverteerder, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 8. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Adverteerder in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Adverteerder wordt gelegd, Adverteerder overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 9. In bovenstaande gevallen heeft Machinetrack voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Adverteerder die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Machinetrack is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van Adverteerder of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van informatie (waaronder de Advertenties), het niet correct functioneren van de website, dan wel schade wegens openbaarmaking van bepaalde informatie en immateriële schade.
 2. De aansprakelijkheid van Machinetrack jegens Adverteerder, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de door Adverteerder aan Machinetrack betaalde vergoeding met een maximum van 150 euro exclusief BTW.
 3. Adverteerder vrijwaart Machinetrack voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst. In het bijzonder vrijwaart Adverteerder Machinetrack en zal Machinetrack schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met een opdracht of overeenkomst welke via de Website tot stand is gekomen.
 4. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Machinetrack.

Artikel 13. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst of ter beschikking gestelde werken van Machinetrack, berusten uitsluitend bij Machinetrack of diens licentiegevers. Adverteerder verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht dat niet-exclusief en niet-overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.
 2. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de werken dat/die buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Adverteerder zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 10.000 euro per inbreukmakende handeling en per dag dat deze voortduurt, betalen aan Machinetrack, onverminderd het recht van Machinetrack om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
 3. Adverteerder verstrekt Machinetrack een niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije, overdraagbare en (sub)licentieerbare Licentie op alle door Adverteerder aan Machinetrack, via de Website of andere wijze, aangeleverde Materialen. De Licentie omvat het recht de Materialen te verveelvoudigen, aan te passen, openbaar te maken en te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Machinetrack geschikt geachte manier.
 4. Adverteerder verklaart en garandeert, (i) dat hij/zij over de benodigde rechten beschikt om de Materialen te verstrekken aan Machinetrack en de voorgenoemde Licentie aan Machinetrack te verlenen, (ii) dat de Materialen geen inbreuk maken op enig auteursrecht of enig ander recht van intellectuele eigendom dat aan een ander toebehoort, (iii) dat de Materialen inhoudelijk in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden.
 5. Adverteerder gaat ermee akkoord om Machinetrack schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Adverteerder aangeleverde Materialen dan wel een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomt door Adverteerder.
 6. Het is Adverteerder niet toegestaan zonder toestemming van Machinetrack de Advertenties verder te verspreiden welke door andere Adverteerders op de Website zijn geplaatst.

Artikel 14. Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DdoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Machinetrack door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Machinetrack kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 15. Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst wordt bij het uitblijven van een opzegging per brief, tijdig voor een opzegtermijn van een maand tegen het aflopen van deze periode, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode van één maand.
 2. In geval van ontbinding of opzegging zullen de volgende artikelen blijven bestaan:
  • Licentie (artikel 13.3 );
  • Aansprakelijkheid (artikel 12);
 3. Na beëindiging van deze overeenkomst zullen door Adverteerder geplaatste Advertenties worden verwijderd, zal de mogelijke koppeling tussen de Website en de website van de Adverteerder worden opgeheven en zullen alle andere verplichtingen van Machinetrack op grond van de Overeenkomst komen te vervallen.

Artikel 16. Wijzigingen algemene voorwaarden

 1. Machinetrack behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Machinetrack zal Adverteerder een e-mail sturen met de mededeling dat de algemene voorwaarden zullen wijzigen, op welke wijze en op welke termijn. Tevens zal Machinetrack de voorgenomen wijziging op de Website publiceren. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 2. Indien Adverteerder een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan Adverteerder tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum. Er zal geen restitutie plaatsvinden van reeds gedane betalingen.

Artikel 17. Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
 3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te 's-Hertogenbosch.
 4. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 5. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit en integriteit van de afzender voldoende vaststaat.
 6. Wanneer Adverteerder schriftelijk contact opneemt met Machinetrack, geldt de door Machinetrack ontvangen of opgeslagen versie van dit bericht als de authentieke versie, tenzij Adverteerder kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.
 7. Adverteerder staat in voor de juistheid van de door hem bij registratie opgegeven gegevens. Adverteerder zal Machinetrack steeds onverwijld op de hoogte stellen van wijzigingen in gegevens welke voor Machinetrack relevant kunnen zijn, zoals, maar niet beperkt tot, contactgegevens van Adverteerder.

Contact gegevens


Mocht u na het lezen van onze algemene voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze algemene voorwaarden of andere zaken, neem dan gerust contact met ons op via het confact formulier.

Download Algemene voorwaarden Machinetrack